“ชัดเจนแล้ว ‘นนกุล’ ทำแบบนี้กับ ‘แอฟ’ ต่อหน้าคนทั้งงาน”

หลังจากเสร็จสิ้นพิธีฌาปนกิจคุณพ่อ อนุสสอนน์ ภักดิ์สุขเจริญ ไปแล้วนั้น นางเอกสาว แอฟ ทักษอร

 

ddTYYh0.md.jpeg

 

ก็ได้เผยความในใจถึงคุณพ่อผ่านข้อความ พ ร้ อ ม กั บ ค ลิ ป ที่ ใ ส่ เ ค ร ดิ ต ไ ว้ ว่ า เ ป็ น ข อ ง นักแสดงหนุ่ม นนกุล ชานน ทำให้ไว้ด้วย

โดยแอฟระบุ ว่า “…การได้เกิดมาเป็นลูกพ่อ คือสิ่งที่แอฟภูมิใจ การได้เป็นที่รู้จักในฐานะ ‘แอฟลูกคุณอนุสรณ์’ สถาปนิกสุดเท่

ddTYz5u.md.jpeg

ผู้เป็นที่รักของลูกค้ามากมาย ‘แอฟลูกอาจารย์อนุสรณ์’ อ า จ า ร ย์ ที่ เ ค า ร พ ข อ ง ลู ก ศิ ษ ย์

และสุดท้ายในฐานะ ‘แอฟลูกพ่อสรณ์’ คุณพ่อที่รักและใจดีกับลูกที่สุด เราสนิทกันมาก

ddTY4VZ.md.jpeg

ม า ก ที่ สุ ด เ ท่ า ที่ พ่ อ กั บ ลู ก ส า ว จ ะ ส นิ ท กั น ไ ด้ พ่อเป็นที่พึ่งทั้งทางกายและใจให้ลูกเสมอ

พ่อเป็นคนเดียวในโลกที่แอฟอุ่นใจได้ว่าติดต่อได้ตลอดเวลา เพราะสำหรับพ่อลูกสำคัญกว่าสิ่งใดเสมอ

ddTYBSI.md.jpeg

แอฟจะจดจำทุกคำสอน ทุกหนังสือที่พ่อให้อ่าน โ ด ย เ ฉ พ า ะ ห นั ง สื อ ป รั ช ญ า ที่ พ่ อ ช อ บ

ตอนเด็กๆ พ่ออ่านให้แอฟฟัง พอโตขึ้นแอฟกลับได้อ่านให้พ่อฟังตอนที่พ่อป่วย

ddTYfiP.md.jpeg

แต่พ่อยังยิ้มทุกครั้งที่ลูกอ่านให้ฟังอย่างตั้งใจหนังสือ 3 เล่มโปรด ที่ พ่ อ เ คี่ ย ว เ ข็ ญ ใ ห้ ลู ก อ่ า น ตั้ ง แ ต่ เ ล็ ก จ น โ ต

คือ โจนาธาน ลิฟวิงสตัน นางนวล, โลกของโซฟี และสุดท้ายคือ เจ้าชายน้อย The Little Prince

ddTYhut.md.jpeg

ซึ่งแอฟขอยกประโยคหนึ่งที่เรารัก นั่นก็คือ ‘เราจะมองเห็นแจ่มชัดด้วยหัวใจ สิ่งสำคัญนั้นไม่อาจเห็นได้ด้วยดวงตา’

ddTYkIe.md.jpeg

แอฟจะไม่ลืมความรัก ความผูกพัน กอดหอม และช่วงเวลาแห่งความสุขของเรา แอฟขอกราบพ่อด้วยหัวใจ… พ่อจะอยู่ในใจของลูกตลอดไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *