ตร.อนุมัติ ตำรวจ 1,407 ราย ให้ลาออกราชการ

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผู้ช่วย ผบ.ตร. ปฏิบัติราชการแทนผบ.ตร.ลงนามในคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 546/2566 เรื่องอนุญาตให้ข้าราชการตำรวจลาออกจากราชการ

ด้วยข้าราชการตำรวจ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล ปรากฏตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายคำสั่ง ได้ขอลาออกจากราชการตามโครงสร้างปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ 24 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2567)

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 105 (2) มาตรา 107 และ มาตรา 135 แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 ประกอบกับคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 430/ 2566 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 จึงอนุญาตให้ข้าราชการตำรวจดังกล่าวลาออกจากราชการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

สำหรับบัญชีแนบท้ายคำสั่ง มีทั้งหมด 1,407 คน

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวนั้น ผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติ เป็นข้าราชการตำรวจยศไม่เกิน พล.ต.ท. ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป หรือมีเวลาราชการเหลือ 25 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยไม่รวมเวลาทวีคูณ ต้องมีเวลาราชการเหลือตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป โดยไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างปฏิบัติการชดใช้ทุน ในกรณีต่างๆ เช่นรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม เป็นต้น

ขณะที่ผลประโยชน์ที่จะได้รับนั้น อาทิ

ได้รับการขอพระราชทานยศ หรือ เลื่อนยศสูงขึ้นเป็นกรณีพิเศษ โดยไม่มีการปรับระดับเงินเดือนสูงขึ้นตามชั้นยศใหม่ (ยกเว้นข้าราชการตำรวจยศพันตำรวจเอก)

พล.ต.ท. ครองยศไม่น้อยกว่า 1 ปี เลื่อนเป็น พล.ต.อ.

พล.ต.ต. ครองยศไม่น้อยกว่า 1 ปี เลื่อนเป็น พล.ต.ท.

พ.ต.อ. , พ.ต.อ. (พิเศษ) ครองยศไม่น้อยกว่า 2 ปี เลื่อนเป็นยศ พล.ต.ต.

ขณะที่ข้าราชการ พ.ต.อ. ที่ครองยศมาไม่น้อยกว่า 3 ปี ปรับอัตราเงินเดือนเป็นระดับ ส.5 หรือในขั้นที่สูงกว่า เป็นต้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *